Podmínky

 1. Pronajímatel je povinen předat vůz/karavan v provozuschopném technickém stavu, s platnými doklady a funkčním příslušenstvím. Při předání pronajímatel seznámí nájemce s údržbou a užíváním zařízení a spotřebičů karavanu.
 2. Vozidlo smí řídit nájemce starší 18 let ,minimálně s 2 roky praxe v řízení, s ŘP odpovídajícím pravidlům sil.provozu , rychlostí dle technického průkazu.
 3. Nájemce stvrzuje , že všechny osoby oprávněné řídit vůz/karavan (uvedené ve smlouvě) jsou plně způsobilé k řízení , maximální povolený počet osob cestujících v autě, nesmí být překročen. K zapůjčení auta požadujeme předložit dva platné doklady totožnosti -řidičský průkaz ,OP či pas.
 4. Pro rezervaci auta/karavanu se skládá zálohová platba ve výši 30% z ceny pronájmu do 3 pracov.dnů , zbylá část bude vyúčtována nejpozději v den předání.
 5. Při zrušení rezervace je tato zálohová platba STORNO poplatkem pro pronajímatele.
 6. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit pronájem v případě nepředpokládaných okolností .
 7. Při předčasném ukončení pronájmu ze strany nájemce nevzniká pronajímateli povinnost pronájem vracet.
 8. V den předání auta/karavanu se skládá vratná kauce 6 000 Kč . V případě poškození vybavení nebo zapůjčeného příslušenství , způsobené neopatrným zacházením nájemcem , účtujeme úhradu v plné výši. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu. Za znečištění interiéru (např. bláto ,barvy,písek) bude účtována smluvní pokuta 3000 Kč za každé. Ta bude odečtena z vratné kauce.
 9. Vůz/karavan se předáva první den půjčení (po dohodě je možno předat den předem po 19.00 hod., tento den se nezapočítává do celkové ceny půjčovného) a vrací se v den ukončení pronájmu nejpozději do 17.00 hod. O čase návratu je třeba předem pronajímatele informovat. Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu , je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému, též smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každých započatých 24 hodin. Dále i veškerou důvodnou náhradu škody,kterou na pronajímateli uplatní další poškozený nájemce. Tato částka bude odečtena ze složené kauce.
 10. Vůz/karavan není havarijně pojištěno. Cestující jsou pojištěni ze zákona v rámci povin. ručení , přepravovaný náklad a další věci osobní spotřeby pojistit u nás nelze.
 11. V letní sezoně preferujeme týdenní pobyty a jejich násobky.Kratší a víkendové pronájmy lze po dohodě s pronajímatelem.
 12. Při převzetí vozu/karavanu je nutné počítat s cca 45 min pro seznámení s obsluhou, stejně tak s časovou rezervou i při vrácení .
 13. Nájemce je povinen si při převzetí vozidlo/karavan prohlédnout a upozornit na případné vady, na pozdější reklamace nebude brána zřetel. Do auta/karavanu nemají přístup zvířata, pouze po případné domluvě.
 14. Nájemce je povinen v případě poškození vozu/karavanu (dopravní nehoda, živelná událost,krádež, vandalismus) nebo poškození jiné věci vozem ,informovat neprodleně pronajímatele.Dále přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události s uvedením zúčastněných osob( včetně jmen a adres svědků) , pořídit fotodokumentaci ,popis nehody a škod na vozidle.
 15. V případě poškození vozu/karavanu nebo zapůjčeného příslušenství účtujeme úhradu v plné výši plus fixni poplatek 3000 Kč